Kategorijas
Apzinātība

Mandūkja Upanišada

By Ms Sarah Welch – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73832490

Gunas Bērziņas tulkojums no grāmatas “INDIEŠU LITERATŪRA Vissenākais posms” Sastādītājs Viktors Ivbulis

  1. AUM! Viss, kas šeit ir, tas ir trijskanis Aum. Šeit tas skaid­rots: viss bijušais, esošais, nākamais — tas tad ir trijskanis Aum. Un tāpat arī tas, kas aiz trijiem laikiem, — tas arī ir Aum.

2. Jo tas viss šeit ir Brahmans. Šis Atmans ir Brahmans. Šim Atmānām — četri balsti.

3. Nomodā esošais, ārējo jēdzošais, septiņiem locekļiem, deviņpadesmit mutēm, kuras ēd rupjo, ir vaišvānara — un tas tad ir pirmais balsts.

4. Miegā migušais, iekšējo jēdzošais, septiņiem locekļiem, deviņpadesmit mutēm, kuras ēd smalko, ir taidžasa — otrais balsts.

5. Kad gulošam vairs nekā nekārojas, kad viņš neredz sapņus, tad viņš guļ dziļu miegu. Un dziļajā miegā migušais, tapis par vienotu, sajēgas pārpilns, no svētlaimes darināts, svēt­laimi baudošs, ir prādžņa ar seju no domas, — un tas tad ir trešais balsts.

6. Tas ir vienīgais valdonis, visa jēdzejs, iekšejais valdonis, visa avots un radību sākums un gals.

7. Par iekšējo nejēdzošu, par ārējo nejēdzošu, par abus tos ne­jēdzošu, par tādu, kas nav pārpilns sajēgas, neesošu par sajēgu, tāpat par nesajēgu, par neredzamu, par nesakāmu, par netveramu, par neatšķiramu, nejēdzamu, neuzrādāmu, par vienotā Atmana nojēgas būtību, esošās pasaules izzu­šanu, par miera piemeklētu, par nedivējādu, par laimes neseju teic esam ceturto balstu. Un tas tad ir Atmans. Un tas tad ir nolikts par nojēdzamu.

8. Un tas tad ir Atmans attiecībā pret skaņām un trijskanis AUM attiecībā pret daļām. Atmana balsti ir daļas, un daļas ir balsti — A skaņa, U skaņa, M skaņa.

9. Nomods jeb vaišvānara — A skaņa, jēgšanas kārtībā vai arī kārtas dēļ pirmā daļa. No tiesas, kas jēdz to, tas iemanto gribēto, tas mēdz būt pirmais.

10 Un miegs, tas ir taidžasa, — U skaņa, augšanas kārtībā vai arī stāvokļa dēļ otrā daļa. No tiesas, kas jēdz to, tam sa­jēga pieaug, top diža un tas mēdz būt vidū, un dzimtā tam nemēdz būt Brahmana nejēdzēja.

11 Un dziļais miegs, prādžņa — M skaņa un trešais balsts sa­vas mainības dēļ, tāpat arī saturēšanas dēļ. Jo, no tiesas, kas jēdz to, tas visu esošo mēro un satur to sevī.

12 Nav dažādots daļās ceturtais balsts — visu esošo pasauli saturošais un nepasacītais, nedivējādotais, nesošais laimi. Un tālab tad trijskanis AUM ir šis Atmans. Un tāds, kas to jēdz, tas caur paša Atmanu iemanto Atmanu.